BENVINGUTS / BIENVENIDOS

BENVINGUTS / BIENVENIDOS - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

L’Associació Veïnal LA SELVA DEL VALLES és una entitat formada per persones que tenim una idea comú: millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Más Corts i Más Llombart al nostre poble, Sant Fost de Campcentelles.

 

Alguns de nosaltres han colaborat i participat durant molts anys a l’Associació, d'altres som gent nova que ens hem incorporat amb aquestes mateixes inquietuds i objectius : proposar, demanar  i defensar millores que afectin la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes, des de la llibertat, la solidaritat i la diversitat.

 

Des de la seva constitució, l'Associació ha participat activament en les lluites i reivindicacions veïnals que han sorgit en el nostre entorn i a día d'avui, la situació de inseguretat ciutadana que patim al nostre poble i altres reivindicacions sorgides, han estat el revulsiu que ens ha posat en moviment. 

 

La nova Junta de l'Associació LA SELVA DEL VALLES, volem afrontar aquesta nova etapa treballant i col•laborant amb altres entitats, associacions, col•lectius i moviments del poble, sensibles a les necessitats individuals i col•lectives.

Tots els que volgueu esteu convidara a participar-hi....    Associeu-vos!!!   Us esperem!!

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT SEGURETAT

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT SEGURETAT - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

 

 

 

RESUMEN REUNIÓN INFORMATIVA CONVOCADA POR AJUNTAMENT SANT FOST 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ACCESOS A URBANIZACIONES

MAS CORTS Y MAS LLOMBART

 

  

 

 

 

 

En sant Fost a veinticuatro de abril de 2018, 20,00 horas

La presentación del estado actual de las medidas de seguridad para mejorar el control en los accesos a nuestros barrios (comprometidas en la anterior reunión), corre a cargo del gerente de nuestro Ajuntament junto la Alcaldesa y Regidora de Urbanismo, que nos nos detallan el funcionamiento previsto para dichas medidas y que concretaremos en los siguientes puntos: 

- En primer lugar se destaca que plan de seguridad (cámaras inteligentes y barreras) que se ha adoptado, está hecho a medida para nuestros barrios, por lo que también se pide la comprensión de los vecinos con su funcionamiento que se deberá ir ajustando en función de las particularidades técnicas.

- El plan consta de unas cámaras inteligentes que graban e identifican las matrículas de los vehículos que acceden a nuestros barrios, complementadas con un sistema de barreras que se abrirán siempre al paso de cualquier tipo de vehículo, pero que realiza una doble función: una función disuasoria y una función de aminorar la marcha de los vehículos, para poder captar correctamente las imágenes al acceder a nuestras urbanizaciones.

- Tambien se expone por parte del gerente, de que estas cámaras inteligentes, para respetar la privacidad de las personas, se programarán de forma de que las matrículas de los vehículos que los vecinos presentemos al Ajuntament, no sean grabadas respetando asi nuestro derecho a la privacidad. Ante este planteamiento, un vecino cuestiona la medida al razonar de que así. un ladrón podría copiar alguna de las matrículas de los vecinos del barrio, para evitar ser grabado. Se le responde que se estudiará.

- También se expone por parte del representante de la asociación de vecinos, que ante los robos perpetrados por ladrones que acceden por la parte boscosa de nuestros barrios, sería oportuno sumar a este plan de seguridad, un refuerzo en el patrullaje de policía y una especial vigilancia a los vehículos estacionados en los márgenes de la carretera, cercanos a nuestras urbanizaciones. Se toma nota de ello.

- Prosigue la exposición informando de que los accesos a controlar con el sistema de barreras y camaras se ubica en los accesos a las urbanizaciones de Mas Llombart Sur y Norte y Mas Corts. El resto de accesos secundarios, como el Pasaje Corredor y demás, se cubrirán con un sistema de cámaras inteligentes que grabarán tanto vehículos como personas.

- El gerente por último comenta que la implementación definitiva de este sistema aún se pospondrá un mes, debido a dificultades técnicas y al otorgamiento de diferentes permisos que deben tramitarse en otras Administraciones, al efectuarse grabaciones de vía pública. 

 

La reunión concluye con diferentes cuestiones de orden menor relativas a las medidas explicadas y garantizando que se enviara información por escrito a los vecinos en breve.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

En Sant Fost a vint-i-quatre d'abril de 2018, 20,00 hores 

La presentació de l'estat actual de les mesures de seguretat per millorar el control en els accessos als nostres barris (compromeses en l'anterior reunió), és a càrrec del gerent del nostre Ajuntament junt l'Alcaldessa i Regidora d'Urbanisme, que ens ens detallen el funcionament previst per a aquestes mesures i que concretarem en els següents punts:

- En primer lloc es destaca que pla de seguretat (càmeres intel·ligents i barreres) que s'ha adoptat, està fet a mesura per als nostres barris, per la qual cosa també es demana la comprensió dels veïns amb el seu funcionament que s'haurà d'anar ajustant en funció de les particularitats tècniques.

- El pla consta d'unes càmeres intel·ligents que graven i identifiquen les matrícules dels vehicles que accedeixen als nostres barris, complementades amb un sistema de barreres que s'obriran sempre al pas de qualsevol tipus de vehicle, però que realitza una doble funció: una funció dissuasòria i una funció de minorar la marxa dels vehicles, per poder captar correctament les imatges en accedir a les nostres urbanitzacions.

- També s'exposa per part del gerent, que aquestes càmeres intel·ligents, per respectar la privadesa de les persones, es programaran de forma que les matrícules dels vehicles que els veïns presentem al Ajuntament, no siguin gravades respectant aixíi el nostre dret a la privacitat. Davant aquest plantejament, un veí qüestiona la mesura en raonar que així, un lladre podria copiar alguna de les matrícules dels veïns del barri, per evitar ser gravat. Se li respon que s'estudiarà.

- També s'exposa per part del representant de l'associació de veïns, que davant els robatoris perpetrats per lladres que accedeixen per la part boscosa dels nostres barris, seria oportú sumar a aquest pla de seguretat, un reforç en el patrullatge de policia i una especial vigilància als vehicles estacionats en els marges de la carretera, propers a les nostres urbanitzacions. Es pren nota d'això.

- Prossegueix l'exposició informant que els accessos a controlar amb el sistema de barreres i camaras se situa en els accessos a les urbanitzacions de Mas Lllombart Sud i Nord i Mas Corts. La resta d'accessos secundaris, com el Passatge Corredor i altres, es cobriran amb un sistema de càmeres intel·ligents que gravaran tant vehicles com a persones.

- El gerent finalment comenta que la implementació definitiva d'aquest sistema encara es posposarà un mes, a causa de dificultats tècniques i a l'atorgament de diferents permisos que han de tramitar-se en altres Administracions, en efectuar-se enregistraments de via pública. 

 

La reunió conclou amb diferents qüestions d'ordre menor relatives a les mesures explicades i garantint que s'enviés informació per escrit als veïns en breu.

 

 

 

 

ACTA ASSEMBLEA 2017

ACTA ASSEMBLEA 2017 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

Benvolguts associats/as 
 
Us adjuntem l'Acta de l'Assemblea de la nostra Associació que vam celebrar el passat dia 26 de Novembre. 
 
En primer lloc, volem donar-vos les gràcies a tots els que vau assistir i vau participar, d'una o una altra manera, en aquesta reunió en la qual comencem a posar les primeres pedres per construir un projecte veïnal de tots i per a tots.
 
 
Dit això també volem destacar-vos que en l'Assemblea es va acordar crear Comissions de treball per tractar els assumptes que a dia d'avui, més inquieten als nostres veïns i que versaran sobre tres eixos: Seguretat i Civisme, Urbanisme i Infraestructures dels nostres barris. Aquestes Comissions es crearan pasades aquestes properes festes. 
 
Des de la Junta volem animar-vos a apuntar-vos a les Comissions a través del nostre mail a tots aquells que vulgueu conèixer, manifestar i participar per trobar solucions a aquests problemes.  
 
Finalment, aprofitem l'ocasió per desitjar-vos unes Bones festes i un millor 2018, carregat d'il·lusions i sobretot Salut per a tots!!

 

 LA JUNTA AA.VV LA SELVA DEL VALLÊS

CONDICIONS D'ÚS PER GRUP WHATSAPP

CONDICIONS D'ÚS PER GRUP WHATSAPP - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

Amb aquestes condicions pretenem que tots els usuaris coneguin el veritable sentit que vam voler donar al crear aquest canal de comunicació, i alhora donar la seguretat als mateixos usuaris que aquest grup solament s'usarà per a la fi que va ser creat.  

A l'enllaç adjunt, trobareu les Condicions d'ús per al grup de "Seguertat Ciutadana" que evitaran els malentesos que en nombroses ocasions s'han donat al utilitzar incorrectament aquesta valuosa eina de comunicació.

 

 

 

ESTATUTS AA.VV ¨la Selva del Valles¨

ESTATUTS AA.VV ¨la Selva del Valles¨ - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

A l'enllaç adjunt, trobareu els nostres Estatuts.

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

METEO WEB CAM

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

EL TEMPS A SANT FOST